CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI (“Satori”) và các chi nhánh vận hành các trang web, ứng dụng, tiện ích và các tính năng tương tác di động khác (gọi chung là “Ứng dụng), các dịch vụ khác mà Satori có thể cung cấp khi kết nối với trang web và ứng dụng của Satori, chương trình phần thưởng, thông qua các trang truyền thông xã hội chính thức mà Satori kiểm soát (“Trang truyền thông xã hội”) và email được định dạng HTML mà Satori gửi cho bạn cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào Satori trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là “dữ liệu cá nhân”.

Thông báo này (“Thông báo về Quyền Riêng tư“) đặt ra:

 1. Phạm vi và việc chấp nhận
 2. Dữ liệu cá nhân được Satori thu thập
 3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em
 4. Tại sao thu thập dữ liệu cá nhân và Satori sử dụng chúng như thế nào
 5. Satori chia sẻ dữ liệu cá nhân
 6. Quyền của bạn
 7. An toàn và giữ lại dữ liệu
 8. Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi

1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bằng việc sử dụng website Satori (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn gửi bất kỳ Thông tin cá nhân nào liên quan đến người khác cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thông qua Trang web Satori, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

Satori bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

2. Dữ liệu được Satori thu thập

Satori có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ website Satori, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ website có thương hiệu Satori  hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook);
 • Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng của Satori; và 
 • Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà Satori, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua website web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.
 • Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua Trang web có thể được kết hợp với Thông tin cá nhân và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (thông qua phương tiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến), đã được công khai hoặc chúng tôi có thể lấy trực tuyến hoặc ngoại tuyến, ví dụ, từ nhà cung cấp nhân khẩu học và các thông tin khác, nền tảng truyền thông xã hội và các bên thứ ba khác.

2.1 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với website Satori

Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với website Satori. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến

3. Dữ liệu cá nhân của trẻ em

Satori không cố ý lấy hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 12 tuổi. Nếu Satori phát hiện rằng mình tình cờ thu thập dữ liệu cá nhân từ một trẻ em dưới 12 tuổi, Satori sẽ loại bỏ thông tin cá nhân của trẻ ra khỏi dữ liệu của mình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Satori có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ dưới 12 tuổi từ cha mẹ hoặc người giám hộ một cách trực tiếp và tức là với sự đồng ý rõ ràng của họ.

4. Tại sao Satori thu thập dữ liệu cá nhân và Satori sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

Satori thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. Satori có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

 • Dịch vụ người tiêu dùng – để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.
 • Trải nghiệm của người tiêu dùng – hoàn thành và thực hiện giao dịch mua hàng hoặc khoản đóng góp của bạn, ví dụ như để xử lý các khoản thanh toán của bạn, giao hàng cho bạn, liên lạc với bạn về việc mua hàng của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng có liên quan.
 • Tham gia của người tiêu dùng – để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.
 • Cá nhân hóa – Satori có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho Satori một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép Satori phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:

– Trang web – để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website web, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;

– Sản phẩm – để cải thiện sản phẩm của Satori, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và

– Quảng cáo dựa trên lợi ích – để phục  vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà Satori làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên website Satori phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên website của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.

 • Thông tin tiếp thị – để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về Satori, các sản phẩm và dịch vụ của Satori  và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Hoặc cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích và quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển sản phẩm mới, nâng cao trang web, cải thiện dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Dựa trên các hoạt động trước đây của bạn trên Trang web và đánh giá sự hài lòng của khách hàng và cung cấp dịch vụ khách hàng (bao gồm khắc phục sự cố liên quan đến các vấn đề của khách hàng)

5. Satori chia sẻ dữ liệu cá nhân

Satori không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.

Satori có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm các mục đích khác, nhưng chỉ trong các bối cảnh như sau:

6. Quyền của bạn

6.1 Quyền chọn từ chối thông tin tiếp thị

Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về Satori và có thể làm điều đó bằng cách:

(a) theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;

(b) nếu bạn có một tài khoản với Satori, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc

(c) liên lạc với chúng tôi.

Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ Satori, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).

7. An toàn và giữ lại dữ liệu

7.1 An toàn dữ liệu

Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, Satori đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:

Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành – Satori lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của Satori có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Satori cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này. 

7.2 Lưu giữ

Satori sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

8. Thông tin nhạy cảm

Satori yêu cầu bạn không gửi cho chúng tôi và bạn không tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, ý kiến chính trị, tôn giáo hoặc niềm tin khác, tình trạng sức khỏe hoặc y tế, nền hình sự hoặc thành viên công đoàn) thông qua các trang web hoặc cho chúng tôi.

9. Cập nhật chính sách riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này. Vui lòng xem chú thích “Cập nhật lần cuối” ở đầu trang này để xem khi nào Chính sách bảo mật này được sửa đổi lần cuối. Mọi thay đổi đối với Chính sách bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách bảo mật đã sửa đổi trên Trang web. Việc bạn sử dụng các trang web theo những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã sửa đổi.

10. Liên lạc với chúng tôi

Satori hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của Satori, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

10.1. Gọi điện thoại đến số hotline: 1900 2262

10.2. Gửi thư điện tử đến marketing@satoricompany.vn

10.3. Gửi thư đến 
Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Satori

Số 56, đường Phạm Nhữ Tăng, phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(số cũ: Số 56, đường 643 Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)
Điện thoại: (028) 73005797
Email: info@satoricompany.vn

Call Now Button