Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Satori được thể hiện chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty.