Tập trung hoàn thiện cơ cấu tổ chức vận hành, tài chính và nhân sự doanh nghiệp.

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng về doanh nghiệp và chất lượng của sản phẩm nước tinh khiết với công nghệ hoàn lưu khoáng tại khu vực TP.HCM.